Vyhledavani
Aktuality
 • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2018, ke stažení je

  zde

 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Vzhledem k emisi nové normy ISO 45001:2018 OHSMS
  jsme pro vás vypsali nový kurz / školení - Hlavní změny, požadavky a plán přechodu na novou normu, které proběhnou v termínech 22.11.2018.
  od 9:00
  Případní zájemci se mohou přihlásit zde (22.11.2018)


 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
CAF

Společný hodnotící rámec – MODEL CAF 2006

(The Common Assesment Framework)

Je jednoduchý nástroj sebehodnocení vhodný pro organizace veřejného sektoru, vč. samosprávy.

Napomáhá využívat metod řízení kvality ke zlepšování výkonnosti a efektivnosti činnosti úřadů.
Může být využit pro celou organizaci, případně její část (kraj vs. krajský úřad, odbor…; obec vs. obecní úřad, …). Model CAF :
a)  vychází z modelu excellence EFQM
b)  je složen z devíti kritérií (pět kritérií se týká Předpokladů a čtyři Výsledků), která se rozpadají na subkritéria. Subkritéria obsahují jednotlivé otázky, kterých je cca 180.
Nejedná se o byrokratický model, ale o způsob (strukturovaného) pohledu na řízení organizace, který odhaluje slabé a silné stránky řízení.
Pomocí této metody řízení kvality hodnotí zaměstnanci úřadu systém řízení, identifikují silné stránky a příležitosti, které jsou oblastmi pro další zlepšování úřadu.


Zavádění moderních nástrojů řízení kvality ve veřejné správě je nezbytnou součástí jejího neustálého zlepšování a efektivního plnění úkolů a přidělených kompetencí. Hodnocení úrovně řízení úřadu/obce, úrovně plnění stanovených úkolů a potřeb, včetně srovnávání se s ostatními lze provádět prostřednictvím Společného hodnotícího rámce CAF.


Model CAF je využíván jako jeden z prospěšných nástrojů pro zvyšování efektivity a výkonnosti jednotlivých činností úřadu/obce. Smyslem modelu není samotné hodnocení, ale implementace metodik tak, aby byl systém řízení úřadu/obce neustále zlepšován ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám (občané, klienti úřadu, zaměstnanci, vedení úřadu, vedení kraje, organizační složky a další instituce a partneři).

Pro úspěšnou a pro úřad přínosnou realizaci sebehodnocení dle modelu CAF se předpokládá podpora ze strany vedení úřadu a též ze strany zastupitelstva a rady obce.
Úspěch dále záleží na výběru vhodného koordinátora – vedoucího hodnotícího týmu a na vhodném složení přípravného týmu a hodnotícího týmu z řad pracovníků úřadu.

Zkušenosti konzultantů CERT vycházejí z aplikace modelu CAF na úřadech, dále z lektorských činností v rámci vzdělávání pracovníků veřejné správy a na konferencích a seminářích zaměřených na kvalitu ve veřejné správě (Národní konference kvality v Plzni, Liberci, Karlových Varech):
 Projekt „Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech“ – realizace sebehodnocení dle modelu CAF v 10 úřadech:
Strakonice,
Tábor,
Pohořelice,
Lomnice nad Popelkou,
Bruntál,
Zábřeh,
Velvary,
Slaný,
KÚ Středočeského kraje
Dále vzdělávání pracovníků úřadu v oblasti modelu CAF a dalších nástrojů řízení kvality, a vedení a vzdělávání regionálních manažerů kvality.
 Provedení hodnocení na Krajském úřadě Středočeského kraje dle CAF 2006 v roce 2007
 Školení a workshopy Regionálních manažerů kvality pro veřejnou správu – k metodice CAF 2006 v roce 2007 – 2008
 nástroje řízení kvality – přehled metod
 nástroje řízení kvality – CAF
 základní principy auditu
 praktický nácvik v rámci podpory úřadu
 supervize – zkušenosti s činnostmi reg. manažerů kvality
 procesní orientace úřadu (EN ISO 9001)
 statistické metody pro veřejnou správu

 Zpracování publikace „CAF jak jsme ho viděli po desáté implementaci“, která sděluje  zájemcům o model CAF postřehy a zkušenosti kolektivu autorů společnosti CERT se zaváděním modelu CAF od prvního setkání s modelem až po jednotlivé kroky zavádění myšlenek modelu do činností úřadu, jejich sebehodnocení dle metodiky modelu CAF 2002/2006 až po zlepšování pomocí námětů a  identifikovaných silných a slabých stránek.
 Krajský úřad Vysočina – vedení přípravného a hodnotícího týmu CAF při II. kole sebehodnocení dle modelu CAF (příprava Vize úřadu, strategických cílů, metodik jejich vyhodnocování ve vztahu k zainteresovaným stranám, formulace příkladu jednotlivých subkritérií s přípravným týmem, tvorba checklistů, moderování hodnotícího týmu při sebehodnocení, analýza zjištění – slabých a silných stránek, workshopy při tvorbě akčního plánu), zpracování metodiky pro opakované hodnocení v podmínkách úřadu.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz